Regulamin Internet

Dostępne w domu wakacyjnym i na terenie obiektu Sikory Hill

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu („Usługa”) świadczonej przez PHOLLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku (kod pocztowy 78-550), zwana dalej Sikory Hill.
  2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do HotSpot.
  3. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  4. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022r. i może być zostać zmieniony każdym czasie poprzez zamieszczenie na stronie sikoryhill.pl regulaminu o nowej treści.
 2. Zobowiązania i zastrzeżenia
  1. W ramach realizacji Usługi Sikory Hill dołoży wszelkich starań, aby Usługa była realizowna na najwyższym poziomie. Sikory Hill zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota z względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowy.
  2. Dostęp do Internetu nie jest komercyjny.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo i wydajność sieci nie można zagwarantować dostępności wszystkich usług sieciowych.
  4. Użytkownikowi przydzielana jest prędkość o maksymalnej przepustowości 8 Mb/s (download) i 8 Mb/s (upload).
  5. Sesja trwa tylko przez okres wskazany na voucherze – po tym czasie ważność vouchera wygas.
  6. Bezpłatny Internet Wi-Fi w Sikory Hill oparty jest na mobilnym Internecie LTE i jest dzielony między wszystkich gości zgodnie z polityką uczciwego użytkowania. W dobre dni maksymalna prędkość dla wszystkich gości łącznie wynosi 30 Mb/s, średnio około 15 Mb/s, w zależności od warunków pogodowych i obciążenia sieci komórkowej.
 3. Obowiązki Użytkownika
  1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
  2. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania prawa, nierozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, za pomocą którego korzysta z Usługi, przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz, w przypadku komputera, do posiadania oprogramowania antywirusowego.
 4. Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności
  1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Sikory Hill zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.
  2. Sikory Hill nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
  3. Sikory Hill zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
  4. Sikory Hill nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
   1. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
   2. ujawnienie danych Użytkownika;
   3. opóźnienia w otrzymywaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłowa transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Sikory Hill zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.sikoryhill.pl/wifi-pl oraz w Domach Wakacynjych Sikory Hill w formie pisemnej.